Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India

Genus List of Volume 0
462 items found, displaying 201 to 400[First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]
Name Volume Lower Taxa #
platycladus 0 1
larix 0 1
picea 0 3
pinus 0 29
pseudotsuga 0 2
nageia 0 1
podocarpus 0 3
metasequoia 0 1
sequoiadendron 0 1
sequoia 0 1
pannaria 0 4
pyrgillus 0 2
pyxine 0 23
lepidozamia 0 1
microcycas 0 1
macrozamia 0 2
ramalina 0 22
ramboldia 0 3
reimnitzia 0 1
relicina 0 1
relicina 0 2
relicinopsis 0 3
rhizocarpon 0 13
lethocolea 0 2
rhizoplaca 0 3
rinodina 0 11
plicanthus 0 2
roccella 0 1
schizophyllum 0 2
rolfidium 0 1
sarcographa 0 9
parmelia 0 10
sarcogyne 0 2
schadonia 0 1
schaereria 0 1
schismatomma 0 4
schistophoron 0 1
sclerophyton 0 2
sculptolumina 0 1
parmeliella 0 13
sigridea 0 1
siphula 0 1
riccardia 0 15
mannia 0 6
kroswia 0 1
lasallia 0 4
plagiochasma 0 8
lasioloma 0 3
laurera 0 21
reboulia 0 1
metacalypogeia 0 1
lecanactis 0 1
lecania 0 5
lecanora 0 84
metahygrobiella 0 1
nowellia 0 1
odontoschisma 0 2
schiffneria 0 1
parmelina 0 4
parmelinella 0 3
parmelinopsis 0 9
phycolepidozia 0 1
sauteria 0 2
parmeliopsis 0 1
parmotrema 0 51
lecidea 0 17
lecidella 0 8
leioderma 0 1
leiorreuma 0 2
lempholemma 0 1
lepraria 0 4
leprocaulon 0 2
leproloma 0 2
leptogium 0 35
liochlaena 0 1
peccania 0 2
peltula 0 6
leptorhaphis 0 1
pertusaria 0 50
leptotrema 0 1
lethariella 0 2
letrouitia 0 7
leucodecton 0 6
lithothelium 0 6
notoscyphus 0 5
saccogynidium 0 1
prasanthus 0 1
phaeographina 0 11
lobaria 0 14
phaeographis 0 29
lobarina 0 1
lobothallia 0 3
loflammia 0 3
phaeographopsis 0 1
lopadium 0 9
phaeophyscia 0 13
lopezaria 0 1
maronea 0 2
mazosia 0 7
melanelia 0 6
megalaria 0 2
phlyctis 0 2
megaloblastenia 0 1
megalospora 0 5
phylliscum 0 4
megalotremis 0 1
nephromopsis 0 8
phyllobathelium 0 1
phylloblastia 0 1
phyllopsora 0 5
ocellularia 0 36
physcia 0 17
melanelixia 0 6
ochrolechia 0 10
physcidia 0 1
physconia 0 6
opegrapha 0 25
physma 0 1
pilophorus 0 1
placidium 0 2
placolecis 0 1
oropogon 0 1
placopsis 0 2
pallidogramme 0 5
placynthium 0 1
platismatia 0 1
myriotrema 0 15
platygramme 0 5
platythecium 0 10
nadvornikia 0 1
naetrocymbe 0 2
nephroma 0 6
micarea 0 1
minksia 0 1
mesoptychia 0 1
monoblastia 0 1
mycobilimbia 0 3
pleopsidium 0 1
mycoblastus 0 1
mycomicrothelia 0 3
pleurosticta 0 1
polychidium 0 1
mycoporum 0 1
myelochroa 0 11
polymeridium 0 3
porina 0 60
melanohalea 0 8
melanotrema 0 1
melaspilea 0 2
menegazzia 0 1
porpidia 0 3
protoblastenia 0 1
protoparmelia 0 1
pseudocyphellaria 0 5
pseudopyrenula 0 4
psora 0 2
psorella 0 2
psorotichia 0 1
pulvinodecton 0 1
punctelia 0 4
pyrenula 0 84
parmelaria 0 2
peltigera 0 16
psilolechia 0 1
lejeunea 0 50
lepidolejeunea 0 3
leptolejeunea 0 12
lopholejeunea 0 15
mastigolejeunea 0 5
metalejeunea 0 2
microlejeunea 0 6
myriocoleopsis 0 1
otolejeunea 0 1
ptychanthus 0 1
schiffneriolejeunea 0 4
kurzia 0 3
lepidozia 0 10
neolepidozia 0 1
lophocolea 0 10
lunularia 0 1
marchantia 0 10
preissia 0 1
mastigophora 0 2
metzgeria 0 21
monosolenium 0 1
myliaceae 0 0
mylia 0 2
pallavicinia 0 3
pellia 0 3
petalophyllum 0 1
sewardiella 0 1
plagiochila 0 83
plagiochilion 0 4
pleurozia 0 1
porella 0 32
pseudolepicolea 0 2
ptilidium 0 1
radula 0 27
riccia 0 36
riella 0 0
JSP Page
  • Search