Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India

Orchidaceae

List of Lower Taxa
161 items found, displaying all items1
Name Volume Lower Taxa #
aenhenrya 3 1
anthogonium 3 1
arundina 3 1
bulleyia 3 1
cephalantheropsis 3 1
cleisocentron 3 1
cleisomeria 3 1
corallorhiza 3 1
corymborkis 3 1
cottonia 3 1
cremastra 3 1
cryptostylis 3 1
dickasonia 3 1
diglyphosa 3 1
dithrix 3 1
eriodes 3 1
erythrorchis 3 1
gymnadenia 3 1
herpysma 3 1
ione 3 1
monomeria 3 1
neogyna 3 1
odisha 3 1
pelatantheria 3 1
plectoglossa 3 1
poaephyllum 3 1
pogonia 3 1
polystachya 3 1
renanthera 3 1
risleya 3 1
saccolabiopsis 3 1
satyrium 3 1
stereosandra 3 1
thecostele 3 1
trachoma 3 1
trias 3 1
acriopsis 3 2
amitostigma 3 2
bhutanthera 3 2
bletilla 3 2
cephalanthera 3 2
chamaegastrodia 3 2
chrysoglossum 3 2
corybas 3 2
cryptochilus 3 2
cyrtosia 3 2
didymoplexis 3 2
diplocentrum 3 2
diploprora 3 2
disperis 3 2
esmeralda 3 2
grosourdya 3 2
hemipilia 3 2
ipsea 3 2
lecanorchis 3 2
macropodanthus 3 2
myrmechis 3 2
pachystoma 3 2
plocoglottis 3 2
rhytionanthos 3 2
seidenfadeniella 3 2
sirhookera 3 2
smitinandia 3 2
stigmatodactylus 3 2
thunia 3 2
tipularia 3 2
vandopsis 3 2
vrydagzynea 3 2
yoania 3 2
acanthephippium 3 3
ania 3 3
apostasia 3 3
arachnis 3 3
ceratostylis 3 3
dienia 3 3
diplomeris 3 3
epipogium 3 3
erythrodes 3 3
galearis 3 3
holcoglossum 3 3
pennilabium 3 3
phreatia 3 3
rhynchostylis 3 3
sarcoglyphis 3 3
smithsonia 3 3
spiranthes 3 3
stereochilus 3 3
trichoglottis 3 3
trichotosia 3 3
uncifera 3 3
aphyllorchis 3 4
appendicula 3 4
ascocentrum 3 4
biermannia 3 4
dactylorhiza 3 4
galeola 3 4
hetaeria 3 4
micropera 3 4
nephelaphyllum 3 4
oreorchis 3 4
otochilus 3 4
spathoglottis 3 4
thelasis 3 4
acampe 3 5
agrostophyllum 3 5
anoectochilus 3 5
chiloschista 3 5
cypripedium 3 5
panisea 3 5
podochilus 3 5
ponerorchis 3 5
rhomboda 3 5
tainia 3 5
epipactis 3 6
geodorum 3 6
herminium 3 6
papilionanthe 3 6
pecteilis 3 6
phaius 3 6
pomatocalpa 3 6
pteroceras 3 6
tropidia 3 6
androcorys 3 7
brachycorythis 3 7
gastrodia 3 7
odontochilus 3 7
porpax 3 7
schoenorchis 3 7
vanilla 3 7
robiquetia 3 8
epigeneium 3 9
flickingeria 3 9
paphiopedilum 3 9
aerides 3 10
cheirostylis 3 10
pleione 3 10
taeniophyllum 3 10
pholidota 3 11
platanthera 3 12
goodyera 3 15
nervilia 3 15
phalaenopsis 3 16
thrixspermum 3 16
vanda 3 16
crepidium 3 18
gastrochilus 3 19
zeuxine 3 19
cleisostoma 3 20
luisia 3 20
neottia 3 20
calanthe 3 27
eulophia 3 27
cymbidium 3 29
peristylus 3 34
coelogyne 3 44
liparis 3 54
eria 3 61
oberonia 3 63
habenaria 3 67
dendrobium 3 118
bulbophyllum 3 144
JSP Page
  • Search