Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India

Orchidaceae

List of Lower Taxa
161 items found, displaying all items1
Name Volume Lower Taxa #
acampe 3 5
acanthephippium 3 3
acriopsis 3 2
aenhenrya 3 1
aerides 3 10
agrostophyllum 3 5
amitostigma 3 2
androcorys 3 7
ania 3 3
anoectochilus 3 5
anthogonium 3 1
aphyllorchis 3 4
apostasia 3 3
appendicula 3 4
arachnis 3 3
arundina 3 1
ascocentrum 3 4
bhutanthera 3 2
biermannia 3 4
bletilla 3 2
brachycorythis 3 7
bulbophyllum 3 144
bulleyia 3 1
calanthe 3 27
cephalanthera 3 2
cephalantheropsis 3 1
ceratostylis 3 3
chamaegastrodia 3 2
cheirostylis 3 10
chiloschista 3 5
chrysoglossum 3 2
cleisocentron 3 1
cleisomeria 3 1
cleisostoma 3 20
coelogyne 3 44
corallorhiza 3 1
corybas 3 2
corymborkis 3 1
cottonia 3 1
cremastra 3 1
crepidium 3 18
cryptochilus 3 2
cryptostylis 3 1
cymbidium 3 29
cypripedium 3 5
cyrtosia 3 2
dactylorhiza 3 4
dendrobium 3 118
dickasonia 3 1
didymoplexis 3 2
dienia 3 3
diglyphosa 3 1
diplocentrum 3 2
diplomeris 3 3
diploprora 3 2
disperis 3 2
dithrix 3 1
epigeneium 3 9
epipactis 3 6
epipogium 3 3
eria 3 61
eriodes 3 1
erythrodes 3 3
erythrorchis 3 1
esmeralda 3 2
eulophia 3 27
flickingeria 3 9
galearis 3 3
galeola 3 4
gastrochilus 3 19
gastrodia 3 7
geodorum 3 6
goodyera 3 15
grosourdya 3 2
gymnadenia 3 1
habenaria 3 67
hemipilia 3 2
herminium 3 6
herpysma 3 1
hetaeria 3 4
holcoglossum 3 3
ione 3 1
ipsea 3 2
lecanorchis 3 2
liparis 3 54
luisia 3 20
macropodanthus 3 2
micropera 3 4
monomeria 3 1
myrmechis 3 2
neogyna 3 1
neottia 3 20
nephelaphyllum 3 4
nervilia 3 15
oberonia 3 63
odisha 3 1
odontochilus 3 7
oreorchis 3 4
otochilus 3 4
pachystoma 3 2
panisea 3 5
paphiopedilum 3 9
papilionanthe 3 6
pecteilis 3 6
pelatantheria 3 1
pennilabium 3 3
peristylus 3 34
phaius 3 6
phalaenopsis 3 16
pholidota 3 11
phreatia 3 3
platanthera 3 12
plectoglossa 3 1
pleione 3 10
plocoglottis 3 2
poaephyllum 3 1
podochilus 3 5
pogonia 3 1
polystachya 3 1
pomatocalpa 3 6
ponerorchis 3 5
porpax 3 7
pteroceras 3 6
renanthera 3 1
rhomboda 3 5
rhynchostylis 3 3
rhytionanthos 3 2
risleya 3 1
robiquetia 3 8
saccolabiopsis 3 1
sarcoglyphis 3 3
satyrium 3 1
schoenorchis 3 7
seidenfadeniella 3 2
sirhookera 3 2
smithsonia 3 3
smitinandia 3 2
spathoglottis 3 4
spiranthes 3 3
stereochilus 3 3
stereosandra 3 1
stigmatodactylus 3 2
taeniophyllum 3 10
tainia 3 5
thecostele 3 1
thelasis 3 4
thrixspermum 3 16
thunia 3 2
tipularia 3 2
trachoma 3 1
trias 3 1
trichoglottis 3 3
trichotosia 3 3
tropidia 3 6
uncifera 3 3
vanda 3 16
vandopsis 3 2
vanilla 3 7
vrydagzynea 3 2
yoania 3 2
zeuxine 3 19
JSP Page
  • Search