Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India
Fragilaria capucina Desm., Pl. Crypt. France 10: 453. 1825. f. capucina.

Freshwater – Andhra Pradesh (Somashekar 1987), Arunachal Pradesh (Carter 1926; Das & Adhikary 2012b; Das 2016), Bihar (Saha 1985; Saha & Wujek 1989), Chhattisgarh (Sirmour & al. 2012), Himachal Pradesh (Srivastava & Gupta 2004, 2009; Kumar & al. 2012; Thakur & al. 2013), Jammu & Kashmir (Khan 1996; Kant & Gupta 1998), Jharkhand (Srivastava & Sinha 1988), Karnataka (Gandhi 1966; Somashekar 1983; Hosmani 2012; Vasantha Naik & al. 2013; Ramesh & Sophia 2013), Kerala (Sheeba & Ramanujan 2005; Srinivasan & al. 2009), Madhya Pradesh (Srivastava & Sen 1987), Maharashtra (Barhate & Tarar 1983; Zaware & Pingle 2009; Deore & al. 2009; Jayabhaya 2009), Tamil Nadu (Murugesan & Sivasubramanian 2008; Pugazhendi & al. 2009; Perumal & Anand 2009; Reginald 2010; Christi & al. 2014b), Uttarakhand (Nautiyal & al. 1996a; Gupta 2005), Uttar Pradesh (Tiwari & al. 1991; Tripathi & al. 2012), West Bengal (Roy 1955; Das & Santra 1982; Sau 2011).
JSP Page
  • Search